Rekrutacja do projektu

Data: 04-08-2014

Za proces rekrutacji odpowiedzialny jest Koordynator projektu. Po analizie dokumentów zgłoszeniowych: regulamin projektu, karty zgłoszenia dziecka i rodziców/opiekunów prawnych.
Wyboru grupy docelowej dokonają Koordynator wraz z psychologiem dziecięcym, kierując się następującymi kryteriami dostępu:

  • wiek dziecka 3-5 lat
  • zamieszkiwanie na terenie gminy wiejskiej Kutno
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych dziecka do uczęszczania do punktu przedszkolnego


Oraz kryteriami punktowanymi:

  • dochód na członka rodziny poniżej min. socjalnego (2 pkt)
  • osoba samotnie wychowująca dziecko (2pkt)
  • bezrobocie obydwu rodziców/opiekunów prawnych (2 pkt)
  • bezrobotny jeden rodzic/ opiekun prawny (1 pkt)
  • posiadanie rodzeństwa (1 pkt)
  • wiek 3-4 latka (1pkt)


W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez dwie lub więcej osób będą brane pod uwagę dochody na 1 osobę w rodzinie, w stosunku do innych ubiegających się osób.

W wyniku rekrutacji stworzona zostanie lista rezerwowa, w przypadku gdy któryś z rodziców lub opiekunów prawnych zrezygnuje z udziału w projekcie lub dziecko skończy 5 rok życia będzie możliwe przyjęcie nowej osoby do projektu z listy rezerwowej zgodnie z kryterium rekrutacji lub przeprowadzenie dodatkowego naboru.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.