Projekty EFS

Data: 04-08-2014

Projekt „Kolorowy Świat - punkt przedszkolny w gminie wiejskiej Kutno” realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Centrum Kształcenia w Kutnie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 „” Poddziałanie 9.1.1.
Okres realizacji projektu: 01.07.2014-30.06.2015.
Obszar realizacji: gmina Kutno w województwie łódzkim.
Cel projektu:
Główny cel projektu: zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w gminie wiejskiej Kutno dla 15 dzieci w wieku 3-5 lat w okresie realizacji projektu, dzięki utworzeniu nowego punktu przedszkolnego.
Cele szczegółowe projektu: wzrost ilości wolnych miejsc opieki nad dziećmi w wieku 3-5 lat w gminie wiejskiej Kutno, wzrost poziomu rozwoju dzieci z gminy wiejskiej Kutno dzięki prowadzeniu zajęć w ramach podstawy programowej opieki przedszkolnej, wzrost umiejętności kształtowania prawidłowych postaw wychowawczych u rodziców dzieci objętych projektem, poprzez udział w warsztatach i zajęciach otwartych z dziećmi.
Grupa docelowa:
Grupę docelową stanowi: 15 dzieci (7K, 8M) w wieku 3-5 lat i ich rodzice (13K, 2M) zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego wg przepisów Kodeksu Cywilnego (zamieszkujących teren gminy wiejskiej Kutno).

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.